» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 52738 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10337 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید6362 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7592 4115
دوشنبه 7222 4129
جمعه 7449 3851
شنبه 7866 4122
چهارشنبه 7542 4060
پنجشنبه 7781 4213
سه شنبه 7286 4041
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10337 5207
جمعه 8586 4579
20الی 24 شب 6362 3544
چهارشنبه 10317 5432
12الی 16 بعدازظهر 9618 5306
سه شنبه 7518 4463