» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 408966 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید77145 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید49960 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 61173 35248
دوشنبه 57511 34943
جمعه 55035 33163
شنبه 58185 35036
چهارشنبه 59355 35096
پنجشنبه 57061 34407
سه شنبه 60646 36625
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 77145 43055
جمعه 65885 40542
20الی 24 شب 49960 30086
چهارشنبه 74876 45289
12الی 16 بعدازظهر 74937 44953
سه شنبه 66163 40593