» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 75061 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 09/03/1398 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید14834 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید8966 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10839 5810
دوشنبه 10013 5704
جمعه 10300 5429
شنبه 11078 5828
چهارشنبه 11075 5716
پنجشنبه 11082 5897
سه شنبه 10674 5719
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14646 7268
جمعه 12520 6477
20الی 24 شب 8966 4941
چهارشنبه 14834 7661
12الی 16 بعدازظهر 13104 7426
سه شنبه 10991 6330