» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 340372 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید64204 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید41922 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 51241 29038
دوشنبه 47788 28916
جمعه 45671 27132
شنبه 48484 28975
چهارشنبه 50066 28642
پنجشنبه 47272 28316
سه شنبه 49850 29783
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 64204 35325
جمعه 54696 33122
20الی 24 شب 41922 24869
چهارشنبه 62145 37497
12الی 16 بعدازظهر 63220 36866
سه شنبه 54185 33123