» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 62876 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 09/03/1398 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید12245 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید7724 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8804 4871
دوشنبه 8517 4870
جمعه 8625 4512
شنبه 9217 4870
چهارشنبه 9450 4885
پنجشنبه 9426 4970
سه شنبه 8837 4862
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 12245 6168
جمعه 10676 5478
20الی 24 شب 7724 4203
چهارشنبه 12071 6409
12الی 16 بعدازظهر 11219 6301
سه شنبه 8941 5281