» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 269218 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید51505 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید33119 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 40803 22525
دوشنبه 37521 22340
جمعه 36556 21088
شنبه 38534 22677
چهارشنبه 39169 22297
پنجشنبه 37519 22391
سه شنبه 39116 22921
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 51505 27644
جمعه 43463 26067
20الی 24 شب 33119 19142
چهارشنبه 48519 29226
12الی 16 بعدازظهر 50533 28912
سه شنبه 42079 25248