» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 37626 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7625 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید4510 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 5304 2903
دوشنبه 4986 2937
جمعه 5379 2774
شنبه 5573 2930
چهارشنبه 5543 3028
پنجشنبه 5496 3131
سه شنبه 5345 2992
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7625 3844
جمعه 6149 3325
20الی 24 شب 4510 2589
چهارشنبه 7273 3913
12الی 16 بعدازظهر 6890 3886
سه شنبه 5179 3138