» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 26449 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 26/08/1397 بازدید354 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید5250 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید3306 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 3748 1942
دوشنبه 3699 2041
جمعه 3889 1889
شنبه 3948 1994
چهارشنبه 3906 1960
پنجشنبه 3410 1994
سه شنبه 3849 2042
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 5250 2589
جمعه 4290 2233
20الی 24 شب 3306 1746
چهارشنبه 5164 2635
12الی 16 بعدازظهر 4733 2540
سه شنبه 3706 2119