» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 110223 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید21296 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید13391 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 17559 8381
دوشنبه 14859 8282
جمعه 14792 8043
شنبه 16445 8714
چهارشنبه 15625 8195
پنجشنبه 15636 8426
سه شنبه 15307 8163
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 21296 10546
جمعه 18256 9719
20الی 24 شب 13391 7256
چهارشنبه 20818 10950
12الی 16 بعدازظهر 21109 10982
سه شنبه 15353 8751