» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 169022 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید33815 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید20848 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 26197 12984
دوشنبه 23982 13185
جمعه 22549 11833
شنبه 23912 13137
چهارشنبه 24400 13127
پنجشنبه 23622 13094
سه شنبه 24360 13634
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 33815 16734
جمعه 27282 15380
20الی 24 شب 20848 11387
چهارشنبه 30683 16727
12الی 16 بعدازظهر 31775 17144
سه شنبه 24619 13622