» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 381767 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید71880 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید46764 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 56955 32552
دوشنبه 53130 32393
جمعه 51479 30642
شنبه 54384 32457
چهارشنبه 55939 32673
پنجشنبه 53322 31811
سه شنبه 56558 33883
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 71880 39931
جمعه 61681 37314
20الی 24 شب 46764 27926
چهارشنبه 70016 41982
12الی 16 بعدازظهر 70183 41726
سه شنبه 61243 37532