» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 87899 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید17049 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید10619 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 14388 6537
دوشنبه 11749 6573
جمعه 11519 6021
شنبه 12538 6492
چهارشنبه 12893 6570
پنجشنبه 12638 6666
سه شنبه 12174 6440
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 16678 8198
جمعه 14451 7374
20الی 24 شب 10619 5567
چهارشنبه 16650 8608
12الی 16 بعدازظهر 17049 8471
سه شنبه 12452 7081