» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 17737 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 07/05/1397 بازدید312 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 8الی 12 ظهر بازدید3564 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید2211 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2590 1238
دوشنبه 2538 1356
جمعه 2642 1159
شنبه 2589 1286
چهارشنبه 2399 1198
پنجشنبه 2263 1207
سه شنبه 2716 1309
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3278 1649
جمعه 3009 1393
20الی 24 شب 2211 1096
چهارشنبه 3564 1663
12الی 16 بعدازظهر 3124 1599
سه شنبه 2551 1353