» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 135979 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید26876 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید17098 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 21122 10253
دوشنبه 18861 10441
جمعه 18476 9705
شنبه 19764 10496
چهارشنبه 19418 10320
پنجشنبه 19169 10479
سه شنبه 19169 10705
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 26876 13362
جمعه 22214 12273
20الی 24 شب 17098 9071
چهارشنبه 25150 13365
12الی 16 بعدازظهر 25555 13610
سه شنبه 19086 10718