» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 461576 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید88060 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید56548 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 69316 39789
دوشنبه 64911 39475
جمعه 62020 37422
شنبه 65645 39543
چهارشنبه 67034 39694
پنجشنبه 64007 38718
سه شنبه 68643 41608
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 88060 48647
جمعه 74849 46199
20الی 24 شب 56548 34007
چهارشنبه 84452 51181
12الی 16 بعدازظهر 84096 50649
سه شنبه 73571 45566