» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 197506 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 28/07/1398 بازدید2371 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 10/05/1396 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید39665 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید24572 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 30840 15710
دوشنبه 28050 15726
جمعه 26427 14035
شنبه 28513 15709
چهارشنبه 28120 15215
پنجشنبه 27323 15336
سه شنبه 28233 15925
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 39665 19923
جمعه 31784 18237
20الی 24 شب 24572 13529
چهارشنبه 35131 19522
12الی 16 بعدازظهر 37247 20240
سه شنبه 29107 16205